تازه های سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران-26 مهر 1385

تازه های سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

 

26 مهر 1385

معیارهای ارزیابی بانکهای اطلاعاتی
بیست سال "لیست سرو" بعنوان یک ابزار آکادمیک
دفتر کار الکترونیکی‌ فهرستنویس‌ در محیط‌ کتابخانه‌ الکترونیکی‌
معرفی شبکه های عصبی مصنوعی
طرح رده بندی پایان نامه های کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان
نقش کتابخانه ها و کتابداران در ارائه خدمات به یادگیرندگان از راه دور
گسترش معیارهای حذف محتوای چاپی قابل دسترس از طریق Online