جدید ترین دست نوشته مشاور مدیریت منتشر شد.

دریافت دست نوشته

در این دست نوشته، استاندارد ISO 10019 که خطوط راهنمای انتخاب مشاورین سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات آنان است، شرح داده شده است و به همه سازمان ها توصیه می گردد طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت خود را مبتنی بر الزامات استاندارد ISO 9001 به مشاورین ذیصلاحی که معیارهای صلاحیت آنان در این دست نوشته تشریح شده است بسپارند.برای مشاهده متن کامل مقاله بر روی شکل فوق کلیک کنید.