حرکتی چشمگیر !

کلیک کنید.مدیر محترم:به زودی حرکتی چشمگیر در ارایه خدمات مجازی مشاوره برای طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در وبلاگ مشاور مدیریت صورت خواهد گرفت.

اگر چه پیش بینی می شود این حرکت مورد انتقاد و اعتراض همکاران مشاور قرارگیرد لیکن تنها هدف آن رضایت خاطر مشتریان بالفعل و بالقوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ خواهد بود.