سنجش‌ عملکرد آموزش‌ در سازمانهای‌ مهندسی‌

در این‌ مقاله‌ روش‌شناسی‌ جدید ارزیابی‌ عملکرد برنامه‌های‌ آموزشی‌ برای‌ سازمانهای‌ مهندسی‌ معرفی‌ می‌شود که‌مبتنی‌ بر برآورد نیازها، انواع‌ آموزش‌ و سنجش‌ اثربخشی‌ آموزش‌ است‌. این‌ روش‌شناسی‌ مشخص‌ می‌کند که‌ اهداف‌ از پیش‌تعیین‌ شده‌ یک‌ شرکت‌ از طریق‌ برآورد نیازها، شناسایی‌ می‌شود. بسته‌ به‌ اینکه‌ آیا انواع‌ آموزش‌ و محتوای‌ دوره‌های‌ آموزشی‌برای‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ اهداف‌ مبتنی‌ بر برآورد نیازها تنظیم‌ می‌شوند، آیا دوره‌های‌ آموزشی‌ برای‌ کارمندان‌ موجود است‌، آیاکارمندان‌ در دوره‌ها شرکت‌ و مبانی‌ آن‌ را درک‌ می‌کنند و اینکه‌ آیا محتوای‌ دوره‌ برای‌ تأمین‌ اهداف‌ مبتنی‌ بر برآورد نیازهای‌سازمان‌، در محل‌ کار، مورد استفاده‌ واقع‌ می‌شوند، اثربخشی‌ و کارآمدی‌ برنامه‌ و دوره‌های‌ آموزشی‌ مورد بررسی‌ قرارمی‌گیرد. مطالعه‌ موردی‌ سه‌ برنامه‌ آموزشی‌ انجام‌ شده‌ در یک‌ سازمان‌ مهندسی‌ بخش‌ دولتی‌ جهت‌ ارائه‌ روش‌شناسی‌ وارزیابی‌ سه‌ برنامه‌ مذکور و نیز اثربخشی‌ آن‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. نتایج‌ حاکی‌ از پیشرفتهایی‌ در برنامه‌های‌ آموزشی‌ آتی‌سازمان‌ مهندسی‌ بخش‌ دولتی‌ است‌ که‌ توان‌ بالقوه‌ در سنجش‌ اثربخشی‌ روش‌شناسی‌ را که‌ با مطالعه‌ بیشتر برنامه‌ آموزشی‌فعلی‌ قابل‌ تشخیص‌ است‌ توضیح‌ می‌دهد. ادامه مقاله اینجا است.