دنیای ما و دنیای بعضی ها !

کلیک کنید.عرضه اینترنت ماهواره ای برای روستاییان استرالیا!
شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی «active8me» مقدمات اتصال ٢٠٠هزار روستانشین استرالیایی را به اینترنت پرسرعت ماهواره ای آغاز کرد.این اقدامات تحت نظارت و به سفارش دولت مرکزی استرالیا انجام می گیرد.
در راستای برنامه ای که سال گذشته دولتمردان استرالیا تصویب کردند، مقرر شد در کوتاه ترین زمان ممکن شرایط دسترسی استرالیایی هایی که در مناطق دوردست زندگی می کنند، به اینترنت باند پهن مهیا شود و در صورتی که امکان آن فراهم نبود، به آن ها به طور رایگان تجهیزات ارتباط ماهواره ای تحویل داده شود تا روستاییان نیز هم ردیف ساکنان شهرهای بزرگ، امکان برخورداری از اینترنت پرسرعت و مطلوب را داشته باشند. به نقل از روزنامه خراسان