لزوم قدردانی از کارمندان

کلیک کنید.

شیرین ماه ها بود که در یک شرکت بیمه کار می کرد. علاوه بر اینکه کارهای خود را خیلی خوب انجام می داد، صبح ها هم معمولاً زودتر از بقیه سر کار حاضر می شد و برای خود و دیگران چای درست می کرد. درست کردن چای جزء وظائف کاری او نبود، اما خودش دوست داشت که آن کار را انجام دهد و از اینکه می توانست به دیگران کمک کند احساس خوشنودی می کرد. او از کار خود لذت می برد و دوست داشت تا زمانیکه بتواند در آنجا بماند. ادامه مطلب را اینجا ملاحظه فرمایید.