نیم نگاهی به قوانین عجیب مورفی

کلیک کنید.

اگر تو دیرت شده باشه اتوبوس هم دیر میاد.

جای پارک مناسب ماشین همیشه سمت دیگه خیابونه !

احتمال اینکه یک شی آسیب ببینه ارتباط مستقیم داره با ارزش آن و ...

اصل مقاله به نقل از ویژه نامه جیم روزنامه خراسان اینجا است.