مشتری در جایگاه شریک

عوامل مهم در ایجاد مشارکت مشتری در سازمان 

۱- سخاوت 

۲- تعهد 

۳- آرزو 

۴- حقیقت 

۵- متانت 

برای مطالعه تمام مقاله اینجا کلیک کنید.