روان‌شناسی صنعتی ـ سازمانی

آرامش خاطر1. روان‌شناسی صنعتی- سازمانی چیست؟ این رشته روان‌شناسی به مطالعه رفتار و محیط کار می‌پردازد. روان‌شناسان صنعتی- سازمانی غالباً برای افزایش کارایی محیط کار، انتخاب کارکنان مناسب برای کارهای بخصوص، و تولید آزمون‌های مرتبط به پژوهش می‌پردازند. 

ادامه مقاله را اینجا مطالعه کنید و برای استفاده از خدمات ؛مرکز پژوهشی روانشناسی سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به اینجا رجوع کنید.اگه دوست داشتید این سایت مرتبط را هم مشاهده فرمایید و در پایان برای کمی آرامش خاطر روی تصویر کلیک کنید.