پیام روز جهانی استاندارد 2009

مقابه با تغییرات آب و هوایی از طریق استانداردها 

پوستر پیام