انتشار پیش نویس استاندارد ISO 26000 در خصوص مسئولیت اجتماعی

با انتشار استاندارد بین المللی ISO 26000 ، راهنمای مسئولیت اجتماعی، به عنوان پیش نویس استاندارد بین المللی(DIS) به مرحله تدوین رسید. مدت زمان رای گیری، پنج ماه می باشد (از 14 سپتامبر 2009 تا 14 فوریه 2010) که از هم اکنون شروع شده است. هر یک از اعضای ایزو قادر به ارائه رای و پیشنهاد در خصوص متن خواهند بود. همچنین سازمان های رابط شرکت کننده می توانند پیشنهادات خود را ارائه دهند. پیشنهادات در اجلاسیه بعدی گروه کاری ایزو در خصوص مسئولیت اجتماعی (ISO/WG SR) در ماه مه 2010 که استاندارد ISO 26000 تدوین می گردد، مطرح خواهد شد. اگر آرای مرحله DIS موفقیت آمیز باشد ، مدارک مشروط بر اصلاحات برای اعضای ایزو به عنوان پیش نویس نهایی استاندارد بین المللی (FDIS) منتشر خواهد شد. چنانچه آرا مثبت باشد استاندارد ISO 26000 به عنوان استاندارد بین المللی در سال 2010 منتشر خواهد شد. مقدمه پیش نویس استاندارد ISO 26000 شامل پیام های کلیدی زیر می باشد:
•  راهنمایی در خصوص اصول اساسی مسئولیت اجتماعی، موضوع اصلی و مسائل وابسته به مسئولیت اجتماعی ، راههای ایجاد رفتار مسئولیت اجتماعی درون سیستم های راهبردی موجود سازمانی ، کاربردها و عملکردها را فراهم می سازد.
• برای کلیه سازمان های خصوصی ، دولتی و بخش های غیر انتفاعی خواه بزرگ یا کوچک و خواه اجرایی در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه سودمند خواهد بود.
• این استاندارد ، استاندارد سیستم مدیریت نیست. همچنین برای اهداف صدور گواهی یا کاربردهای قانونی یا قراردادی اختصاص نیافته است.
•  این استاندارد به گونه ای تدوین گردیده که هم برای کاربران مبتدی و هم کاربران با تجربه در زمینه اجرای مسئولیت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
91 کشور و 42 سازمان به عنوان رابط در گروه کاری مسئولیت اجتماعی ایزو(ISO/WG SR) تحت سرپرستی موسسات استاندارد برزیل (ABNT) و سوئد(SIS) که از اعضای ایزو می باشند، مشارکت می نمایند. شش گروه از ذینفعان اصلی که شامل: صنایع ، دولت ، بخش کار، مصرف کنندگان و سازمان های غیر دولتی می باشند خدمات، پشتیبانی ، تحقیقات و همچنین تناسب جغرافیایی و جنسیت شرکت کنندگان و دیگر موارد را ارائه می دهند.
راهنمای ISO 26000 با ابتکار بخش های خصوصی و دولتی موجود در مسئولیت اجتماعی به بهترین روش تدوین شده است. این راهنما مطابق با متمم اظهار نامه مرتبط و قراردادهای سازمان ملل و جزء اصلی قابل ملاحظه سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد که ایزو تفاهم نامه ای برای تضمین هماهنگی با استاندارد های کار سازمان بین المللی کار با آنها برقرار ساخته است. همچنین ایزو تفاهم نامه امضاء شده با دفتر معاهدات جهانی سازمان ملل(UNGCO)و با سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) برای افزایش همکاری ها در تدوین استاندارد ISO 26000 دارد.
• جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استانداردISO 26000 و گروه کاری ایزو در مسئولیت اجتماعی به سایت اختصاصی www.iso.org/sr    مراجعه نمایید.
• مدارک کاری شامل DIS از طریق سایت www.iso.org/wgsr قابل دستیابی است.
منبع خبر : سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران