ناظر افتخاری سازمان بازیافت شهرداری مشهد

چند روز پیش پیامکی داشتم از سازمان بازیافت شهرداری مشهد که به عنوان ناظر افتخاری این سازمان جایزه ای به من تعلق گرفته است و با مراجعه به محل سازمان می توانم آن را دریافت کنم. من هم در تاریخ ۲۵/۸/۸۸ رفتم و جایزه خودم را که یک کارت بانک با شارژ ده هزار تومان بود را دریافت کردم. جالب بود ! جالب تر اینکه سازما بازیافت شهرداری مشهد به تمامی ۱۵۰ ناظر افتخاری خود این جایزه را داده بود.  

شما هم اگر ساکن مشهد هستید و دوست دارید ناظر افتخاری این سازمان باشید به اینجا مراجعه فرمایید.