وقتی رییس توی اداره نیس!

مدیر گرامی، آیا تا به حال فکر کرده اید وقتی در سازمان خود نیستید چه اتفاق هایی در آنجا رخ می دهد؟ می گویند عملکرد هر مدیر را باید در مواقعی که حضور ندارد سنجید! بهر حال امیدوارم مشابه آنچه در این کلیپ ها رخ می دهد در سازمان شما و در زمان حضورتان به وقوع بپیوندد!