ارزش ها

«کشتی جنگی ماموریت یافته بود برای آموزش نظامی به مدت چند روز در هوایی طوفانی مانور بدهد هوای مه آلود سبب شده بود که کارکنان کشتی دید کمی داشته باشند . در نتیجه ناخدا در پل فرماندهی عرشه ایستاده بود تا همه فعالیت ها را زیر نظر داشته باشد .

پاسی از شب نگذشته بود که دیده بان روی پل فرماندهی ، گزارش داد : نوری در سمت راست جلوی کشتی به چشم می خورد.

·        ناخدا فریاد زد : آیا آن نور ثابت است یا به طرف عقب حرکت می کند؟

·        دیده بان جواب داد: ثابت است، که به این مفهوم بود که در مسیری هستیم که به هم تصادم خواهیم کرد.

·        ناخدا با مامور ارسال علائم گفت: به آن کشتی علامت بده که رو در روی هم هستیم، توصیه می کنم 20 درجه تغییر مسیر بدهید.

·        جواب علامت این بود: شما باید 20 درجه تغییر مسیر بدهید.

·        ناخدا گفت: علامت بده که من ناخدا هستم و آنها باید 20 درجه تغییر مسیر بدهند.

·        پاسخ آمد: بهتر است شما 20 درجه تغییر مسیر بدهید.

·    دراین هنگام که ناخدا به خشم آمده بود، تفی به زمین انداخت و گفت: علامت بده که از یک کشتی جنگی علامت فرستاده می شود 20 درجه تغییر مسیر بدهید.

·        پاسخ آمد : من فانوس دریایی هستم.

·        آنگاه : کشتی تغییر مسیر داد.»

(نقل از کتاب هفت عادت مردمان موثر : استفان کاوی)