دستور جلسه

تقریبا تمامی جلساتی که بدون دستور جلسه برگزار می شوند بدون اثربخشی لازم به پایان می رسند. در این گونه جلسات از هر دری سخن به میان می آید و بدون توجه به هدف جلسه تصمیم های نامناسب اتخاذ می گردد. تنظیم، اطلاع رسانی و متعهد بودن به دستور جلسه به سادگی می تواند اثربخشی جلسات را بهبود بخشد. یک دستور جلسه مناسب باید شامل موارد زیر باشد لیکن به آنها محدود نمی گردد:

  • عنوان جلسه
  • تاریخ برگزاری
  • محل برگزاری
  • ساعت شروع
  • مدت جلسه
  • نام دعوت شدگان به جلسه
  • نام دبیر جلسه
  • تاریخ توزیع دستور جلسه
  • وجود دستور جلسه " بازنگری مفاد صورت جلسه قبل" بعنوان اولین دستور جلسه
  • تاکید بر حضور در جلسه راس زمان اعلام شده به منظور افزایش کیفیت جلسه 

اطلاعات بیشتر را در اینجا مطالعه نمایید.