فهرست حاضرین جلسه

مدیریت گرامی، حتما استحضار دارید که معمولا عدم حضور به موقع اعضای جلسه یکی از دلایل ناکارآمدی جلسات است. برخی از اعضای جلسه دیر به جلسه می آیند و تعدادی هم به دلایل موجه و غیر موجه حضور پیدا نمی کنند. اگر برای جلسات آیین نامه ای تدوین شده باشد و در آن حداقل تعداد لازم برای به رسمیت رسیدن جلسه مشخص شده باشد دبیر جلسه موظف است با حضور این تعداد از اعضای جلسه به آن رسمیت داده و جلسه را شروع کند. قطعا مصوبات این گونه جلسات (ادامه . . .)