تازه های سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

27 آبان 1385

بهینه‌سازی اطلاعات‌ علمی‌ شیمی‌ و مهندسی‌ شیمی
وب‌لاگ‌ها و نقش آنها در توسعه خدمات کتابخانه‌ای
ضرب کننده مد جریانی چهار ربعی با استفاده از روش SI
مدیریت زمان و اهمیت آن در کتابداری
جامعه ها در جهانی با نظامهای باز