تدوین ابزار مدیریت دانش شروع شد

مدیریت محترم، اگر تصمیم دارید در سازمان خود فرآیندهایی را طرح ریزی و پیاده سازی نماید تا کارکنان بتوانند دانش تولید شده در سازمان را با استفاده از اصول علمی مرتبط طبقه بندی نمایند، لازم است بدانید دانش طبقه بندی شده باید با استفاده از ابزار مناسب به گونه ای نگهداری شود تا در زمان های مورد نیاز به اشتراک گذاشته شده و توسط سایر ذینفعان سازمان مورد استفاده قرار گیرد. مشاور مدیریت در راستای ماموریت حرفه ای خود گام های اولیه برای تدوین الزامات این ابزار مدیریتی را برداشته است. شما می توانید نتایج این حرکت رو به رشد را در اینجا مشاهده فرمایید. خواهشمند است مقرر فرمایید نقطه نظرات آن مدیریت محترم در این رابطه امر به ابلاغ گردد.