ماهنامه مشاور مدیریت طی روز های آینده منتشر می شود

مدیریت محترم، خبری که در شماره بعدی ماهنامه مشاور مدیریت حول و حوش آن مطالبی ارایه خواهد شد عبارت است از: "اولین مسجد دارای گواهینامه مدیریت کیفیت در ایران و جهان" دلایل انتخاب این خبر در ماهنامه مشاور مدیریت توضیح داده خواهد شد. بسیاری از کلمات این خبر مانند اولین، مسجد، گواهینامه، مدیریت، کیفیت، ایران و جهان و همچنین متن عنوان خبر جای بسی حرف و سخن دارد. از این رو درخواست مشاور مدیریت از شما همراه عزیز این است که دیدگاه خود را در رابطه با این خبر و با تکمیل این فرم برای مشاور مدیریت ارسال نمایید.  

برای مشاهده نقطه نظرات ارایه شده به این صفحه بروید.