تغییرات و کامیابی ها

تغییرات و کامیابی ها

جهان و محیط اطرافمان در حال تغییر است و در چنین شرایطی هیچ چیز خطرناک تر از دل بستن به کامیابی های دیروز نیست!