نظرخواهی برای شماره ۹ ماهنامه مشاور مدیریت

مدیریت محترم، احتراما به استحضار می رساند ماهنامه مشاور مدیریت در شماره ۹ ( آذر 89) به تحلیل خبری با عنوان "طرح نظام روزمزد به کارمزد در راستای ایجاد عدالت است" خواهد پرداخت. خواهشمند است به منظور پربارتر ساختن این شماره ماهنامه مشاور مدیریت نقطه نظرات خود را درباره این خبر و ارتباط آن با مفاهیم و مبانی مدیریتی در سازمان ها از طریق رایانامه (ایمیل) – sadeghfar@gmail.com – اطلاع رسانی فرمایید. یادآوری می گردد مطابق سازوکار طراحی شده در ماهنامه مشاور مدیریت نقطه نظرات ارزنده جنابعالی بعنوان بحث های تکمیلی ماهنامه منتشر خواهد گردید. پیشاپیش از همراهی شما مدیر محترم سپاسگزاری می گردد.