از بین بردن استرس

 برای از بین رفتن استرس، ۲ ساعت یکبار این حرکات را انجام دهید.