دوازدهمین شماره ماهنامه مشاور مدیریت منتشر شد

مدیریت محترم، احتراما به استحضار می رساند دوازدهمین شماره ماهنامه مشاور مدیریت با عناوین زیر منتشر گردید: 

- راننده میلیونر 

- خبر ویژه 

- عشق به کار یا کار عشقی! 

برای مشاهده این شماره از ماهنامه مشاور مدیریت به اینجا مراجعه فرمایید.