کنترل آماری فرایند

مدیریت محترم، کنترل آماری فرآیندها بهترین ابزار برای پایش و اندازه گیری عملکرد فرایندهای سازمان شما است. ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری به شما کمک می کند تا دانش خود را برای در اختیار گرفتن روند فرآیندهای سازمان افزایش داده و سبب خواهد شد دانش آماری خود را در تمامی سطوح سازمان عملی نمایید. برای مطالعه مطلب کامل این مقوله به اینجا مراجعه نمایید.