5 هدف برای یک مدیر پروژه

مدیران پروژه باید بتوانند کارکنان، پول، تامین کنندگان، تجهیزات و مواردی از این دست که پایانی هم ندارد را مدیریت کنند. مدیر پروژه برای این کار باید بتواند تمرکز کافی داشته باشد و پنج هدف بسیار مهم را برای خود تنظیم نماید. اگر برای هر پروژه بتوان این 5 هدف ساده را برآورده نمود دستیابی به موفقیت کامل، امکان پذیر خواهد شد. این اهداف برای تمام صنایع و همه نوع پروژه به صورت عمومی مطرح است. مدیر پروژه باید با توجه به سطح تجربه در علم مدیریت پروژه این 5 هدف را برای پروژه ای که مدیریت می نماید، تنظیم کند. ادامه این مقاله را در اینجا مطالعه نمایید.