شماره های 13 و 14 ماهنامه مشاور مدیریت منتشر شد

مدیریت محترم، احتراما به استحضار می رساند جدید ترین شماره ماهنامه مشاور مدیریت با عناوین زیر منتشر گردید: 

- از اقدام اصلاحی خبری نیست!

- benchmarking 

- نامه نگاری به روش تیکی تاکا 

برای دریافت این شماره از ماهنامه مشاور مدیریت به اینجا مراجعه فرمایید.