شماره 15 ماهنامه مشاور مدیریت منتشر شد

مدیریت محترم، پانزدهمین شماره ماهنامه مشاور مدیریت منتشر گردید. در این شماره می خوانید:

- اخبار مدیریت: برچیده شدن مدارس کپری

- تلنگر مدیریت: کلاه گذاشتن یا کلاه برداشتن! مساله این است.

- مدارس کپری یا مدارس سبز

- تازه های مشاور مدیریت

- پیامی از مدیریت عاشقانه