29 روش برای خلاق ماندن

1-        فهرست سازی نمایید.

2-       همواره یک دفتر یادداشت با خود همراه داشته باشید.

3-       تلاش کنید آزادانه بنویسید.

4-       از کامپیوتر دوری کنید.

5-       Quit beating yourself up

6-       تفکیک کننده باشید.

7-       زیر دوش آواز بخوانید.

ادامه ...