مهارت چه ربطی به بهره وری داره ؟!
مدیریت محترم، آیا بین کارکنان شما افرادی به مهارت کسانی که در این فیلم مشاهده می کنید وجود دارد؟ آیا شما هم با توصیه، پند و نصیحت خواهان افزایش بهره وری در سازمانتان هستید یا از روش های علمی برای این مهم استفاده می نمایید.