آیا کارمندان باید در محل کار چرت بزنند؟
مدیریت محترم، آیا در سازمان شما راهکاری برای چرت نیمروزی کارکنان وجود دارد؟ شاید بگویید همین جوری کار نمی کنند! وای بحال این که اجازه دهیم چرت نیمروزی هم بزنند. البته در مورد کارهای عملیاتی (مانند کار یک کارگر در کارخانه) شاید حق با شما باشد ولی برای کارهای فکری (مانند کار یک کارشناس در یک شرکت مهندسی مشاور) خیلی با شما موافق نیستم. پیشنهاد می کنم مطالب این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.