شکلی جدید برای استانداردهای سیستم های مدیریت

سازمان ایزو در حال تامین ساختاری یکسان برای استانداردهای سیستم های مدیریت مانند ایزو 9001 و ایزو 14001 است. این اقدام سبب حصول اطمینان از سازگاری استانداردهای سیستم های مدیریت در آینده و بازنگری آنها به منظور یکپارچه کردن استفاده های آسان تر خواهد گردید. همچنین این اقدام سبب خواهد شد مطالعه این استاندارها ساده تر شده و قابل فهم تر برای کاربران گردد.

این مطلب ترجمه بخشی از آخرین خبر ایزو است. شما می توانید متن کامل آن را در اینجا مطالعه نمایید.