از آخرین خبرهای ایزو

استاندارد ایزو 14045 ویرایش 2012 جدیدترین استاندارد منتشر شده از سوی سازمان ایزو است. نام این استاندارد مدیریت محیط زیست، ارزیابی راندمان بوم زیست سیستم های محصول، اصول، نیازمندی ها و خطوط راهنما است. هدف این استاندارد بهینه سازی ارزش عملکردی سیستم محصول مانند منابع، تولیدات، تحویل، کارآیی استفاده از آن یا ترکیبی از این موارد است. در عمل کارآیی بوم زیست به دنبال تحقق اهداف اصلی سه گانه زیر است:

افزایش ارزش محصول یا خدمات

بهینه سازی استفاده از منابع

کاهش تاثیرات زیست محیطی

این متن ترجمه بخشی از آخرین خبر ایزو است. متن کامل خبر را در اینجا مطالعه نمایید.