شادی بهره ور

“شادی بهره‌ور” واژه ابداعی خودم است. ارسطو، بزرگ فیلسوف برجسته یونانی نیز این واژه را به کار برده است؛ آنجا که می‌گوید: هدف از خلقت بشر، “شادی” است. “شادی” و “شادمانی” هم‌اینک در زمره تازه‌ترین موضوعاتی است که دانشگاه هاروارد آن را برای توسعه کسب‌وکارها مطالعه می‌کند. قطعاً این “شادی” با آنچه این روزها با آن در کسب و کارها رو‌به‌روئیم، متفاوت است. متن کامل این مطلب را اینجا بخوانید.