همایش اعتباربخشی بیمارستانی
در همایش رابطین اعتباربخشی بیمارستان های خراسان سخنرانی داشتم با موضوع "نیازمندی های مستندسازی استانداردهای بین المللی با نگاهی به الزامات استانداردهای اعتباربخشی" در این سخنرانی تلاش کردم با توجه به خطوط راهنمایی که استاندارد ایزو 10013 برای مستندسازی مطرح کرده است اصول اولیه مستندسازی را تشریح نمایم. اسلایدهای سخنرانی من در این همایش در اینجا منتشر شده است.