اشتباهاتی که آسایش و آرامش و سرمایه‌ی شما را به خطر می اندازد
در این مقاله‌ مهمترین اشتباهات امنیتی که ممکن است توسط تمامی کاربران رایانه در سراسر جهان مرتکب شوند را بررسی خواهیم کرد. غفلت از هرکدام، حفره‌ای آسیب‌پذیر به روی افراد سودجو باز خواهد کرد و تنها گامی‌ست جهت از دست رفتن هویت، آسایش و سرمایه‌یتان.
password 550x302 5 اشتباه امنیتی که ممکن است آسایش و آرامش و سرمایه‌ی شما را به خطر اندازد