آمار گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱ در ایران
سازمان ایزو در گزارش اخیر خود درباره ارزیابی وضعیت صدور گواهینامه های ایزو در سراسر دنیا آماری را در اینجا منتشر کرده است. 
نمودار زیر بر مبنای آمار ارایه شده در این گزارش برای وضعیت صدور گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱ در ایران ترسیم شده است. در این نمودار کاهش چشمگیر تعداد گواهینامه های صادر شده را در سال های اخیر شاهد هستیم که علل مختلف و متفاوتی می تواند داشته باشد.