شایعه مضحک «پایان جهان» از کجا نشات گرفته است
تقویم مایاها در 21 دسامبر صفر می‌شود و دوباره از ابتدا آغاز به شمارش می کند، پس این صفر شدن تقویم به معنی پایان جهان نخواهد بود. ادامه ...

12-20-2012 11-28-12 AM