کارهای فوق برنامه برای معاونین سازمان

شورای معاونین سازمان مصوبه کرده بود که واسه افزایش همدلی و انگیزه و همچنین تشکر و قدردانی از خدمات معاونین کارهای فوق برنامه برای آنها تدارک دیده شود. من هم پیشنهاد کردم با توجه به اینکه اولین پیست اسکی مشهد به تازگی راه اندازی شده مناسب است یکی از این کارهای فوق برنامه تور یک روزه به این پیست باشد که مورد موافقت قرار گرفت و دیروز به اتفاق دوتا از دوستان برای بازدید از امکانات پیست اسکی شیرباد به آنجا رفتیم. جاتون خالی خیلی خوش گذشت...