۵ درسی که والت دیزنی به ما آموخت
۱-کاری کنید که آن را دوست داشته باشید.
۲-کاری کنید که آن را جدی می‌گیرید.
۳-آن کار را برای دیگران انجام دهید.
۴-با اولین موفقیت خود کنار نکشید.
۵-نگذارید موانع شما را متوقف سازند.
مطلب تکمیلی را نیز مطالعه نمایید.