معیارهای پایش و اندازه گیری فرایندها
فهرست معیارهای پایش و اندازه گیری عملکرد فرآیندها توسط مشاور مدیریت منتشر گردید. این فهرست در حال تکمیل شدن است و با کسب نظر صاحبان فرآیندها در سازمان های مختلف که تجاربی در این زمینه داشته اند به روز رسانی می گردد. 
بی شک دریافت نقطه نظرات صاحبان فرآیندها در بهبود این فهرست بسیار موثر خواهد بود. ادامه ...