حوزه های تمرکز بجای هدف گذاری

در مقاله ای که مطالعه کرده و به شما معرفی خواهم کرد به نکته ای تازه اشاره شده است. نویسنده مطلب را با قصه گویی شروع کرده و سپس نکاتی در مورد ایجاد حوزه های تمرکز در کنار هدف گذاری را توضیح داده است. نویسنده در بخشی از مقاله می گوید:من می‌خواهم روشی را به شما معرفی کنم: 

به‌ جای هدف‌گذاری، حوزه‌های تمرکز را مشخص کنید. یک هدف، دستاوردی را تعیین می‌کند که می‌خواهید به آن برسید؛ در حالی که یک حوزه‌ی تمرکز فعالیت‌هایی را مشخص می‌سازد که باید زمان‌تان را روی آن‌ها صرف کنید. یک هدف، نتیجه است؛ اما یک حوزه‌ی تمرکز، مسیری است که باید طی شود. یک هدف به آینده‌ای اشاره دارد که قصد دارید به آن برسید؛ یک حوزه‌ی تمرکز، جای پای شما را در امروز محکم می‌سازد. متن کامل مقاله ...