پایش و اندازه گیری
معروف است که می گویند اگر نتوانی فعالیتی را اندازه بگیری نمی توانی آن را مدیریت کنی... برای اندازه گیری نیز لازم است معیارها و شاخص های مناسب را در سازمان شناسایی کرد. مشاور مدیریت به منظور آشنایی مقدماتی با چگونگی اندازه گیری ها و تعیین معیارهای مرتبط با آن، توضیحاتی را ارایه داشته و است و به پرسش هایی در این زمینه پاسخ داده است. البته گاهی نیز پیش می آید که امکان اندازه گیری فعالیتی وجود ندارد. در چنین مواردی از روش های پایش می توان سود جست. 
برای اطلاعات بیشتر از روش های پایش و اندازه گیری با مشاور مدیریت همراه باشید.