اوضاع کشورمون خیلی خرابه؟
نقشه پوشش گیاهی کره زمین (توضیحات بیشتر)
علاوه بر این به نقشه ایران بدون ابر هم نگاهی داشته باشید که مویدی بر این است که کشور عزیزمان 
چقدر از پوشش سبز گیاهی فقیر است.