هر آخه ای یک فرصت تازه است

بیش از 10 میلیون نفر هر ساله کسب و کاری را آغاز می کنند و

در نتیجه هر ساله بیش از 3 میلیون کسب و کار کوچک ایجاد می شود. (ادامه ...)


فرصت هایی برای شروع کسب و کار