سوشیر را تجربه کنید

تصور کنید توسط شما یا یکی از مشتری های شما باید یک فایل برای جلسه ای مهم ارسال گردد. در چنین مواقعی از چه روشی استفاده می کنید؟ 

۰

۰

۰

۰

۰

آیا از خدمات سوشیر با حجم یک ترابایت برای رفع این نیاز استفاده خواهید کرد؟ بیشتر بدانید...