پرواز بوفالوها

جین بلاسکو سازمان‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند:    1 – سازمان‌های بوفالویی    ۲- سازمان‌های غازی

 ویژگی بوفالوها

                    P آنها به یک رهبر پای‌بند و وفادار و همه پیروند و تابع.

                    P آنها درست همان کاری را می‌کنند که به آنها دستور داده شده است.

                    P آنها هرگز سؤال نمی‌کنند و فقط پیروی می‌کنند.

                    P بوفالوها منتظر دستور می‌شوند و تا دستور نرسد، هیچ کاری نمی‌کنند .

                    P هیچکس جای دیگری را پر نمی‌کند و جلو نمی‌افتد و مسئولیت نمی‌پذیرد.

ویژگی غاز ها

                    P هر غاز به هنگام پرواز دسته‌جمعی، احساس مسئولیت می‌کند.

                    P هرغازفقط پیروی محض نمی‌کندو وضع خودرادرراه می‌سنجدوتصمیم می گیرد .

                    P هر غاز مسیر پرواز گروه را می‌داند.

                    P رهبری و جلودار بودن، نوبتی است.

                    P هر غاز،زمان جلوتربودن،درنوک پروازبودن و هدایت گروه را، خود انتخاب می کند.

                    P همه غازها تمایل به پذیرش مسئولیت و جلودار بودن و رهبری دارند.

                    P غازها در طول پرواز مراقب یکدیگر هستند.

بررسی ها نشان می دهد اگر غازها مسیری را گروهی بپیمایند70درصد بیشتر از آن مسافتی است که می توانند انفرادی طی کنند.

دریافت اطلاعات بیشتر