مشاور مدیریت تمامی اخبار و رویدادهای مرتبط با سامانه اعتباربخشی به بیمارستان را همواره دنبال می نماید. برای اطلاع از آخرین اخبار و نتایج رویدادهای مرتبط از قسمت اعتبار بخشی بیمارستان های وب سایت مشاور مدیریت بازدید فرمایید.