آیا شرکت ما را به دوستان تان معرفی می‌کنید؟

زمان که مشتریان به فرآورده‌های یک برند دلبسته میشوند، نه تنها برحجم خرید خود میافزایند بلکه شرکت محبوب خود را به دیگران  نیز توصیه میکنند و به بیان دیگر به آن برند وفادار میشوند. به طور کلی خشنودی مشتری هدفی بالاتر از رقم فروش یک معامله است و ایجاد مصرف کنندگان وفادار و خشنود غایت فعالیتهای بازاریابی است.

 امتیاز خالص ترویج کننده فروش یا NPS ابزاری مدیریتی و موثر برای ارزیابی رضایت مشتریان درون سازمانی (کارمندان ) و مشتریان برون سازمانی است، این ابزار به منظور سنجش درجه وفاداری مشتریان به کار میرود. در این روش سوالی ساده مطرح میشود، آن هم اینکه " چه میزان احتمال دارد که ما را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد دهید؟" حال براساس نوع پاسخ مشتریان، میتوان آنها را ذیل سه دسته بندی درآورد:

•    ترویج دهندگان یا هواداران (promoters) که دارایی ارزشمند سازمان بوده و موجب سودآوری می‌شوند

•    منفعلها یا بی تفاوتها (passives) که گشایشی در کسب وکار ایجا نمی‌کنند.

•    و تحقیرکنندگان یا کم جلوهدهندگان (detractors) که باعث کاهش سوآوری میشوند و پاشنه آشیل سازمان هستند.

 روش NPS نخستین بار توسط فِرِد ریچهلد معرفی شد و شمایی کلی از عملکرد سازمان را از دریچه دید مشتریان آن به نمایش میگذارد. شاخص NPS احتمال تداوم همکاری مشتریان رابه خوبی نشان می‌دهد. مطلب کامل را در درگی بخوانید