اگر دنیا یک دهکده 100 نفری بود
اگر دنیا یک دهکده صد نفری باشد، آن وقت: 
  • نسبت ملیت های مختلف چگونه خواهد بود؟ 
  • نسبت تولد به مرگ به چه میزان خواهد بود؟  
  • چه تعداد باسواد و چه تعداد بی سواد هستند؟
پاسخ به این پرسش ها را در اینفوگرافی که طرح آن را مشاور مدیریت به وب سایت وزین اینفوگراف داده است ملاحظه فرمایید.