پایش چیست؟

داور یک مسابقه کشتی در حال پایش ضربه فنی شدن حریف